Đấu giá toàn bộ MMTB, CTXD tại Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do BIDV Chi nhánh Ninh Thuận ủy quyền như sau: