Đấu giá thiết bị tin học, thiết bị văn phòng tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng Tổng Cục Thuế ủy quyền như sau: