Đấu giá tháo dỡ thu hồi vật tư, vật liệu tại DA Công trình Hồ chứa nước Nước trong, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 ủy quyền như sau: