Đấu giá quyền sử dụng đất và TSTĐ tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Kon Plông ủy quyền như sau: