Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại TP.Việt Trì, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Chi Cục Thi hành án Dân sự TP Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ

Mã số thuế: 2600 983 588      ĐT: 02106 266 699

Tài khoản mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 2700 20100 6868.

2. Tên Tổ chức có tài sản Đấu giá: Chi Cục Thi hành án Dân sự TP Việt Trì.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số AK 036273, thửa đất số 530, tờ bản đồ số 16, diện tích 231,0m2 đất (Đất ở 150 m2, đất vườn 81,0m2), do UBND thành phố Việt Trì cấp cho hộ bà Phùng Thị Lợi ngày 13/12/2007, tại Khu Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo Biên bản kê biên tài sản ngày 22/03/2013, thì diện tích đo đạc thực tế của thửa đất trên là 204,2 m2, vậy diện tích đất đấu giá được xác định theo biên bản kê biên ngày 22/3/2013 cùng toàn bộ tài sản gắn liền trên đất (Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số 388/BCV - HN/CT ngày 10/8/2013).

3.2. Giá khởi điểm: 215.736.136 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 43.150.000 đồng, phí đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ, mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí nếu có, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05, 06, 07/03/2018, tại Khu Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 10/04/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 10, 11, 12/04/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group, số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 10/04/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 13/04/2018, tại Hội trường Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ hoặc Chi Cục Thi hành án Dân sự TP Việt Trì. Phố Minh Hà, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.847 251.