Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: