Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/8/2018 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước ủy quyền như sau: