Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại huyện Tân Phú, Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Phú ủy quyền như sau: