Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Châu Đốc, An Giang

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau: