Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Châu Đốc, An Giang

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Phòng TN&MT TP.Châu Đốc ủy quyền như sau: