Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá và TVXD Thanh Hoá thông báo bán đấu giá tài sản do UBND thi xã Bỉm Sơn ủy quyền như sau: