Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã AyunPa, Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã AyunPa ủy quyền như sau: