Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 08 thửa đất tại xã Khánh Yên Hạ; Tuyến 25 và Tuyến 25b, tổ 9, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất, cụ thể như sau:

A. Quyền sử dụng đất tại xã Khánh Yên Hạ:

- Vị trí: Thuộc đường huyện lộ 51, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn.

- Tổng số thửa đất: 01 thửa (thửa số 292 ).

- Tổng diện tích của 01 thửa: 150,3m2.

- Loại đất: Đất ở chia lô.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.     

- Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

B. Quyền sử dụng đất tại Tuyến 25, tổ 9, thị trấn Khánh Yên:

- Vị trí: Thuộc Tuyến 25, tổ 9, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.

- Tổng số thửa đất: 01 thửa (thửa số 213).

- Tổng diện tích của 01 thửa:137 m2.

- Loại đất: Đất ở chia lô.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.     

- Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

C. Quyền sử dụng đất tại Tuyến 25b thị trấn Khánh Yên:

- Vị trí: Thuộc Tuyến 25 b, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.

- Tổng số thửa đất: 06 thửa (Từ thửa 184 đến thửa 187 và thửa số 191 và 192).

- Tổng diện tích của 06 thửa: 725,5 m2.

- Loại đất: Đất ở chia lô.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.     

- Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

2.1. Giá khởi điểm:

- Đối với 01 thửa đất (thửa 292) tại xã Khánh Yên Hạ, có tổng diện tích 150,3 m2, giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m2 .

150,3 m2 x 4.000.000 đồng/m2 = 601.200.000 đồng.

- Đối với 01 thửa đất (thửa số 213) tại tuyến 25, tổ 9, thị trấn Khánh Yên, diện tích 137 m2 có giá khởi điểm: 8.400.000 đồng/m2 .

137 m2 x 8.400.000 đồng/m2 = 1.150.800.000 đồng

- Đối với 06 thửa đất tại tuyến 25b thị trấn Khánh Yên, có giá khởi điểm:

+ Thửa số 191;192, tổng diện tích 200,1 m2 giá khởi điểm 4.200.000 đồng/m2 .

200,1 m2 x 4.200.000 đồng/m2 = 840.420.000 đồng

+ Thửa số 184 đến thửa số 187 gồm 04 thửa, tổng diện tích 725,5 m2 giá khởi điểm 4.000.000 đồng/m2 .

725,5 m2 x 4.000.000 đồng/m2 = 2.902.000.000 đồng

(Căn cứ Quyết định số 1938 /QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai V/v Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại huyện Văn Bàn)

* Tổng giá khởi điểm của 08 thửa đất (chưa bao gồm lệ phí trước bạ): 4.893.220.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm chín mươi ba triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

2.2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

2.3. Tiền đặt trước: Mức thu tối đa không quá 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

2.4. Bước giá:

- Bước giá tối thiểu quy định: 10 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (tổng giá trị của một thửa đất).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/8/2018 đến ngày 06/8/2018 khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 21/7/2018 đến ngày 06/8/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Từ ngày 21/7/2018 đến ngày 06/8/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 08/8/2018, Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 99999 601 9999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Văn Bàn (số nhà 047, đường Trần Phú, tổ 7, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 09/8/2018 tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.