Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 06 thửa đất tại các xã Khánh Yên Thượng và xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

3.1.Quyền sử dụng đất tại Tỉnh lộ 151b thuộc xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, số lượng: 02 thửa đất (thửa số 264 thửa 265).

- Vị trí: Thuộc dọc đường Tỉnh lộ 151b thuộc xã Khánh Yên Thượng (giáp ranh với thị trấn Khánh Yên huyện Văn Bàn).

- Diện tích: Thửa số 264 có diện tích là: 99,5m2 ; Thửa 265 có diện tích là: 109,4m2. Tổng diện tích của 02 thửa: 208,9 m2; Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không được chia lô thửa đất.

- Giá khởi điểm: 4.000.000,0 đồng/m2

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất

- Bước giá: Tối thiểu 20 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

3.2. Quyền sử dụng đất tại đường liên thôn Nậm Kẹn - Bò Nào xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, số lượng: 04 thửa đất (thửa số 309, 315, 318 và thửa 319).

- Vị trí: Thuộc đường liên thôn Nậm Kẹn - Bò Nào xã Nậm Dạng.

- Diện tích: Diện tích trung bình các thửa từ 125,2m2 đến 197,0 m2/thửa); Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không được chia lô thửa đất.

- Giá khởi điểm: 350.000,0 đồng/m2

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất

- Bước giá: Tối thiểu 2 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá, (có bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 03/11/2017 đến ngày 21/11/2017 trong giờ hành chính tại UBND các xã Nậm Dạng, xã Khánh Yên Thượng; Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá và công bố giá:

5.1. Đối với 04 thửa đất tại xã Nậm Dạng:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2017 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại UBND xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23/11/2017 tại Hội trường UBND xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

5.2. Đối với 02 thửa đất tại xã Khánh Yên Thượng:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 23/11/2017 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại UBND xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 24/11/2017, tại Tại UBND xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.