Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong, Bình Thuận ủy quyền như sau: