Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau: