Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau: