Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa ủy quyền như sau: