Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tịnh Biên, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tịnh Biên, An Giang ủy quyền như sau: