Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tịnh Biên, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau: