Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thoại Sơn, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn ủy quyền như sau: