Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá & TVXD Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thiệu Hóa ủy quyền như sau: