Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, Hải Dương

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ trụ sở: Xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

- Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê. Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 02203.894.800;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, đơn giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá.

- Quyền sử dụng 46 lô đất ở, với tổng diện tích 4.551, m2, tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Rặng Xoan, thôn Mạc Thủ 1, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, chi tiết như sau:

Lô đất,diện tích

Đơn giá khởi điểm

(đồng/m2)

Tiền hồ sơ đấu giá(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

Bước giá (đồng/m2/bước)

Lô A-1 (85,5 m2/lô)

5.500.000

500.000

45.000.000

50.000

Lô A-2, B-2 (90,0 m2/lô)

LôB-1 (85,5 m2/lô)

5.000.000

200.000

45.000.000

50.000

Từ lô A-3 đến lô A-23 (100,0 m2/lô)

4.500.000

200.000

45.000.000

50.000

Từ lô B-3 đến lô B-23 (100,0 m2/lô)

3.000.000

200.000

30.000.000

50.000

- Đơn giá khởi điểm của các lô đất đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá:

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này. Đăng ký tham gia đấu giá tại mức đơn giá khởi điểm nào thì phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu cho mức đơn giá khởi điểm đó.

4.3- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 40 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/02/2018 đến 16 giờ ngày 26/02/2018 tại trụ sở UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà;

5.2- Tổ chức xem khu đất: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Liên Mạc vào lúc 08 giờ các ngày 22 và ngày 23 tháng 02 năm 2018 để đi xem thực tế khu đất;

5.3- Nộp tiền đặt trước: Ngày 26 và ngày 27 tháng 02 năm 2018. Hình thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (khoản tiền đặt trước không được tính lãi, phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu).

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 01/3/2018 tại hội trường UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà.

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà; hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.