Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Khải Hưng thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông. Địa chỉ: xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* Cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Tân Đông cụ thể như sau:

Khu vực ấp Tầm Phô:

+ Diện tích cho thuê 21.752,2 m2, thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 10.060.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 41.247,4 m2, thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 17.600.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 43.277,8 m2, thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 20.016.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi triệu không trăm mười sáu ngàn đồng chẵn)..

+ Diện tích cho thuê 6.041,2 m2, thuộc thửa đất số 80, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 3.300.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 18.688,2 m2, thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 10.513.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười triệu năm trăm mười ba ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 34.199,8 m2, thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 19.238.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười chín triệu hai trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 44.934,3 m2, thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 25.276.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 3.447,8 m2, thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: loại đất cây lâu năm. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 1.595.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu năm trăm chín mươi lăm ngànđồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 8.031 m2, thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 08. Mục đích sử dụng đất: loại đất HNK. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 4.518.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm mười tám ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Đông Hiệp:

+ Diện tích cho thuê 10.847,8 m2, thuộc thửa đất số 124, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 16.700.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười sáu triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 12.505 m2, thuộc thửa đất số 249, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 19.250.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 3.897 m2, thuộc thửa đất số 208, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 5.800.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 525,3 m2, thuộc thửa đất số 186, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 830.000 đồng/năm (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 9.683,9 m2, thuộc thửa đất số 202, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: loại đất TSN (bàu nước). Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 3.367,4 m2, thuộc thửa đất số 234, tờ bản đồ số 51. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 2.200.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Đông Thành:

+ Diện tích cho thuê 28.748,1 m2, thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 44.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 10.693,2 m2, thuộc thửa đất số 250, tờ bản đồ số 62. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 15.400.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười lăm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 12.294,3 m2, thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 63. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 18.700.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 14.476,7 m2, thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ số 63. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 22.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng chẵn).

Khu vực ấp Đông Hà:

+ Diện tích cho thuê 8.035,4 m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 46. Mục đích sử dụng đất: loại đất DRA. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 1.205.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu hai trăm lẻ năm ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Kà Ốt:

+ Diện tích cho thuê 7.673 m2, thuộc thửa đất số 478, tờ bản đồ số 40. Mục đích sử dụng đất: loại đất TSN (bàu nước). Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2023). Giá khởi điểm: 1.150.950 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu một trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi đồng).

* Đối tượng được thuê đất: Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương có đủ điều kiện về khả năng tài chính có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc thiếu đất sản xuất.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá từ 20 triệu trở xuống: 50.000 đồng/hồ sơ

+ Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá từ 20 triệu trở lên: 100.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 04/04/2018 đến ngày 20/04/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 23/04/2018 (thứ hai); Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản, nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá gồm: bản sao Hộ khẩu và CMND (có chứng thực); mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2018 (thứ năm) tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: 159 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Tp Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.