Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau: