Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau: