Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: