Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất (11 lô đất) tại khu dân cư thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 11 lô đất.

2. Địa điểm, vị trí: Khu dân cư thôn Thủ Lễ. Nằm ở khu vực 1, vị trí 1.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, nơi có tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước: Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất các lô đất (11 lô đất) tại khu dân cư thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Số thửa

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tờ bản đồ số 19 (Quyết định số 3352/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2015)

1

Lô 30

237,1

1.051

Khu vực 1, vị trí 1

700.000

165.970.000

25.000.000

5.000.000

2

Lô 31

224,0

1.052

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

3

Lô 32

224,0

1.053

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

4

Lô 33

224,0

1.054

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

5

Lô 34

224,0

1.055

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

6

Lô 35

224,0

1.056

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

7

Lô 36

224,0

1.057

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

8

Lô 37

224,0

1.058

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

9

Lô 38

224,0

1.059

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

10

Lô 39

224,0

1.060

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

11

Lô 40

224,0

1.061

700.000

156.800.000

24.000.000

5.000.000

Tổng cộng: 11 lô đất

1.733.970.000

 

 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại vị trí các lô đất Khu dân cư thôn Thủ Lễ xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:       

- Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

- Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3 . Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:       

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại điểm 1 mục II Thông báo này từ ngày 04 tháng 5 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018 và nộp vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

- Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

          IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.350156, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền./.