Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở tư pháp thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau: