Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ủy quyền như sau: