Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản như sau: