Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phước ủy quyền như sau: