Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Ninh Hải ủy quyền như sau: