Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau: