Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Năm Căn, Cà Mau

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên môi trường huyện Năm Căn ủy quyền như sau: