Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Vị trí khu đất đấu giá

- Vị trí 1: khu Đồng Chằm xã Tiên Kiên (13 ô): từ ô số 02 đến ô số 14.

Tổng diện tích 1.331,0m2, giá khởi điểm 2.500.000 đồng/m2.

- Vị trí 2: khu Đồng Nun thị trấn Hùng Sơn (02 ô): ô số 01 và ô số 02.

Tổng diện tích 480,0m2, giá khởi điểm 1.800.000 đồng/m2.

2. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

3. Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 26/04/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lâm Thao.

5. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 23/04 đến 17h00 ngày 24/04/2018 tại vị trí khu đất.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Nộp hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 26/04/2018 nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lâm Thao.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/04/2018 đến 17h00 ngày 26/04/2018

+ Nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 Luật Đấu giá tài sản, đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước

9. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08h00 ngày 28/04/2018 tại Hội trường UBND xã Tiên Kiên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Đ/c: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ- ĐT: 0210 3842 215

- Phòng TC-KH huyện Lâm Thao - ĐT: 0210.3825.759/.