Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, Bình Thuận ủy quyền như sau: