Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ea Kar ủy quyền như sau: