Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo ủy quyền như sau: