Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản như sau: