Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản như sau: