Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ ủy quyền như sau: