Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, Bình Phước ủy quyền như sau: