Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn ủy quyền như sau: