Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do BIDV – CN Bình Định ủy quyền như sau: