Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Chẽ ủy quyền như sau: