Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLTĐ tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn ủy quyền như sau: