Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước ủy quyền như sau: