Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và CTXD tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Ninh Thuận ủy quyền như sau: