Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH và Dịch vụ tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh. Địa chỉ: Đường xuyên Á, Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất dôi dư từ quá trình thi công 05 tuyến đường Đ.N1B, Đ.N1A, Đ 51, Đ.D10, Đ.D11 như sau: 

Khối lượng tính theo HSTK

(ĐVT: m3)

Đơn giá

(ĐVT: đồng/m3)

Giá khởi điểm

(Khối lượng x Đơn giá)

(ĐVT: đồng)

Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm làm tròn số(ĐVT: đồng)

Tiền mua hồ sơ

(ĐVT:đồng/hồ sơ)

255.028,51 m3

52.800

13.465.505.328

1.347.000.000

500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 16/5/2018 đến Ngày 28/5/2018 (trong giờ làm việc) liên hệ tại: Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh. Địa chỉ: Đường Xuyên Á, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.733.909.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

6. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2018 đến hết ngày 29/5/2018 tại Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333.

- Tiền đặt trước: Nộp số tiền 1.347.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng) cho Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng Công thương Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Bến Cầu tại số tài khoản: 119000105590 vào ngày 28/5/2018 và ngày 29/5/2018 (trong giờ làm việc), nộp giấy nộp tiền và tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đến hết ngày 29/5/2018.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 01/6/2018 tại Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh. Địa chỉ: Đường Xuyên Á, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản do tổ chức đấu giá phát hành, đối với hộ kinh doanh, tổ chức nộp giấy phép kinh doanh ngành nghề về mua bán vật liệu xây dựng, CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo công chứng), giấy xem tài sản. Tất cả các hộ kinh doanh, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt và tiền đặt trước cho Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh

9. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: trả giá lên.